in Vitro

In vitro یک اصطلاح لاتین است که برون تنی ترجمه میشود. در زمینه‌ تحقیقات زیست‌ پزشکی و آزمایشهای علمی، تحقیقات برون تنی به مطالعات یا آزمایشهایی گفته میشود که خارج از بدن  یک موجود زنده انجام میشوند و معمولاً در یک محیط آزمایشگاهی کنترل‌ شده این مطالعات صورت میگیرد. تحقیقات آزمایشگاهی برون تنی در بردارنده‌ مطالعه فرآیندهای بیولوژیکی با استفاده از سلولها، بافتها یا اندامهای جدا شده در محیطهای مصنوعی مانند کشتهای سلولی، لوله‌های آزمایش یا ظروف آزمایشگاهی است.

مطالعات آزمایشگاهی برون تنی به محققان این امکان را میدهد تا بتوانند مکانیسمهای سلولی خاص، برهمکنشهای مولکولی و فرآیندهای بیوشیمیایی را در یک محیط ساده و کنترل شده مورد بررسی قرار دهند. با دستکاری متغیرها و شرایط در آزمایشگاه، پژوهشگران میتوانند اجزای سیستمهای بیولوژیکی را بطور جداگانه مورد بررسی قرار دهند تا در مورد عملکردها، رفتارها و پاسخهای آنها به محرکهای مختلف اطلاعاتی را بدست آورند.

تحقیقات آزمایشگاهی برون تنی بطور معمول برای اهداف مختلفی از جمله غربالگری دارو، آزمایش سمیت، مدلسازی بیماری و مطالعات مکانیکی مورد استفاده قرار میگیرد. محققان میتوانند اثرات داروها، مواد شیمیایی یا درمانها را بر روی سلولها یا بافتهای جدا شده، بدون پیچیدگیها و متغیرهای موجود در موجودات زنده ارزیابی کنند. این رویکرد اطلاعات و دانش ارزشمندی را در مورد مکانیسمهای اساسی فرآیندهای بیولوژیکی ارائه میدهد و به محققان کمک میکند تا چگونگی تعامل سلولها و مولکولها در شرایط خاص را درک کنند.

از جمله نمونه‌هایی از آزمایشهای in vitro  میتوان به آزمایش سمیت یک ماده شیمیایی بر روی کشتهای سلولی، مطالعه اثرات یک داروی جدید بر بافتهای جدا شده یا بررسی مسیرهای مولکولی درگیر در یک بیماری خاص اشاره کرد. تحقیقات آزمایشگاهی برون تنی یک ابزار ضروری در علم زیست پزشکی محسوب میشود که به محققان این امکان را میدهد تا آزمایشها را به صورت کنترل شده انجام دهند، نتایج قابل تکرار تولید کنند وبه این ترتیب درک و شناخت بیشتری از زیست شناسی سلولی و مولکولی به دست آورند. یافته‌های حاصل از مطالعات in vitro میتواند به تحقیقات بیشتر و  توسعه داروها کمک کند و در نهایت موجب به ایجاد پیشرفتهایی در مراقبتهای بهداشتی و درمانهای پزشکی شود.

in vitro یک زیست شناسی آزمایش
in Vitro آزمایش زیست شناسی
مطالعات و تحقیقات In Vitro چیست؟

برخلاف آزمایشهای درون تنی، تحقیقات برون تنی شامل مطالعه فرآیندهای بیولوژیکی خارج از موجودات زنده است که این مطالعات معمولاً در محیطهای آزمایشگاهی کنترل‌ شده مانند کشتهای سلولی یا نمونه‌های بافتی انجام میگیرد.در اینگونه مطالعات، پژوهشگران از مدلهای آزمایشگاهی برای جداسازی اجزای خاص سیستمهای بیولوژیکی و بررسی عملکرد آنها در شرایط کنترل شده استفاده میکنند. این رویکرد امکان بررسی دقیق مکانیسمهای سلولی، فعل و انفعالات مولکولی و پاسخهای دارویی را در یک محیط ساده و کنترل شده‌ آزمایشگاهی فراهم میکند.

ویژگیهای کلیدی تحقیقات In Vitro
  1. سادگی انجام مطالعات: تحقیقات برون تنی، مطالعات سیستمهای بیولوژیکی را با تمرکز بر اجزای جدا شده ساده میکند و از این رو، محققان را قادر میسازد تا فرآیندهای سلولی خاص را در یک محیط کنترل شده مطالعه کنند.
  2. تکرارپذیری: آزمایشهای انجام شده در شرایط آزمایشگاهی اغلب تکرارپذیرتر هستند، زیرا در این حالت محققان میتوانند متغیرها و شرایط را برای دستیابی به نتایج ثابت دستکاری کنند.
  3. کنترل بر شرایط تجربی: مطالعات in vitro برای پژوهشگران این امکان را ایجاد میکند تا متغیرهایی مانند دما، pH و سطوح مواد مغذی را کنترل کنند که همین امر میتواند به جداسازی عوامل خاص و درک تأثیر آنها بر فرآیندهای بیولوژیکی کمک کند.
  1. مقرون به صرفه بودن: مطالعات برون تنی عموماً مقرون به صرفه‌تر و وقت گیرتر از تحقیقات in vivo به شمار میآیند زیرا نیازی به استفاده از حیوانات زنده یا نمونه‌های انسانی ندارند. انجام این مطالعات برای غربالگریهای اولیه ارزشمند محسوب میشوند.

تحقیقات آزمایشگاهی برون تنی میتواند به کاهش نیاز به آزمایش حیوانات و به حداقل رساندن نگرانیهای اخلاقی مربوط به استفاده از حیوانات در تحقیقات کمک کند.